/Airplanes/Axis/Japan/01-Fighters/Ki-45-KAIc/Ki-45-KAI-OTSU-Type2.htm | Up-dated:

 

Ki-45-KAI-OTSU-Type2 - Shinkyo Base, Manchuria, August 1944 through December 1944.

 

 

First drawingPrevious drawingNext drawingLast drawing

Fighters