/Vehicles/Axis/Germany/05-Sturmpanzers/Sturmpanzer38(t)/15cmsIG33-Bergepanzer38ttm | Up-dated: 05-09-2020

 

 

 

Böhmish Mährische Maschinenfabriken factory, Czechoslovakia, 1944.
 

Data
15cm sIG 33/2 auf Bergepanzer 38(t)

 

File

 

Menu  Sturmpanzer

First drawingsPrevious DrawingsNext DrawingsLast Drawings